תנאי השימוש באתר Bit2C

תמצית תנאי השימוש

תמצית תנאי השימוש נועדה לנוחיותך. היא כוללת תיאור תמציתי של נושאים מהותיים הנדונים בהרחבה בתנאים. התמצית אינה מהווה תחליף לעיון בתנאי השימוש במלואם, המופיעים מיד לאחר תמצית זו –

 • "Bit2C" היא פלטפורמת מסחר במטבעות דיגיטליים (קריפטוגרפים), שחברת ביטוסי בע"מ, ח.פ. 514879683, מפעילה מאז שנת 2013. מפעילת האתר מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב (שמספרו 67870) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("רשות שוק ההון") בהתאם לתנאים שנקבעו בו. 
 • הרישום לאתר והשימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולתנאים נוספים כגון מדיניות הפרטיות של האתר;
 • שירותי האתר מיועדים לתושבי ישראל, הנושאים תעודת זהות ישראלית, שמלאו להם 18 שנים;
 • האתר משמש כפלטפורמת מסחר מקוונת בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים אחרים, לרבות ביצוע פעולות קניה, מכירה ושמירה של מטבעות קריפטוגרפים וכספים;
 • מבקרי האתר והמשתמשים רשאים לצפות באתר בנתוני המסחר ובכל מידע המופיע בו. השתתפות במסחר וביצוע פעולות באתר כפופה להרשמה וביצוע הליך זיהוי, אימות והכרת לקוח, ובדיקות נאותות שונות, לרבות מסירת פרטים, הצהרות ומסמכים, וכל מידע שיידרש בהתאם לדרישת מפעילת האתר ובהתאם להוראות הדין והאסדרה (רגולציה). עליך לעדכן את מפעילת האתר בכל שינוי בפרטים וההצהרות שמסרת;
 • נתוני המסחר והמידע המתפרסמים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד. פרסומם אינו מהווה הצעה, המלצה, עצה, שידול או חוות דעת;
 • אתה מאשר שאתה מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות באתר ובפעילות במטבעות קריפטוגרפים ומבין את משמעויותיהם, לרבות סיכוני שוק, סיכונים תפעוליים, סיכוני אבטחת מידע וסייבר, סיכוני אסדרה, סיכוני הסתמכות על צדדים שלישיים ועוד. פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום זה, עד כדי אובדן מלוא כספך והשקעתך; 
 • ככל ואינך מודע ומבין את מלוא המשמעויות והסיכונים הכרוכים בפעילות באתר ובמטבעות קריפטוגרפים, לרבות הסיכונים להפסדים ואובדן מלוא כספי ההשקעה, עליך להימנע משימוש באתר. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מסחר באתר יסב לך רווח כספי וממליצה לך שלא להותיר בחשבונך יתרת כספים או מטבעות קריפטוגרפים בסכומים משמעותיים עבורך, שאינם מיועדים לשמש למסחר באתר באופן מיידי;
 • באפשרותך להחזיק, לשמור, להפקיד ולמשוך כספים ומטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר ולבצע פעולות מסחר, קניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים, והכל בכפוף לעמידה מלאה בדרישות מפעילת האתר ו/או האסדרה לצורך ביצוע פעולות בחשבון. לצורך ביצוע פעולות מסחר באתר תידרש להפקיד כספים או מטבעות קריפטוגרפים בחשבונך. למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפים, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים ודרך העברות בנקאיות מ/ל חשבון בנק על שם המשתמש, בבנקים ישראלים בלבד;
 • עבור פתיחה והחזקה של חשבון ו/או שמירה של כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים באתר ו/או עבור פעולותבחשבון, מפעילת האתר תגבה ממך עמלות, לרבות על ידי ניכוי או קיזוז סכום העמלה מיתרת הכספים או המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, בהתאם לשיעור העמלות המפורט באתר, שעשוי להתעדכן מעת לעת לפי החלטת מפעילת האתר;
 • כל הכספים שמופקדים באמצעות האתר או נשמרים על ידי מפעילת האתר לטובת לקוחותיה - מוחזקים בנאמנות, בחשבון בנק נפרד בנאמנות על-שם מפעילת האתר, המשמשת כנאמן על הכספים המופקדים והמוחזקים בחשבון הנאמנות. הכספים מוחזקים בנאמנות עבור כלל הלקוחות במאוחד ובמצטבר, כאשר יתרת כספי כל לקוח הינה בהתאם לרישומי מפעילת האתר. כספים שיופקדו או יישמרו בחשבונך באתר, או שתהיה זכאי להם, לא יקנו לך זכות לריבית או תשואה מכל סוג, למעט אם מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט לשמור את כספי לקוחותיה (כולם או חלקם) שבחשבון הנאמנות, בפיקדונות שקליים בבנק בישראל. ככל ותתקבל ריבית בגין פיקדונות אלה, אתה זכאי לקבל את חלקך היחסי בריבית זו (בכפוף לסכום מינימום ו/או פרק זמן מסוים ו/או תנאי מסוים שמפעילת האתר רשאית לקבוע מעת לעת, לרבות לאור שיקולים תפעוליים או אחרים);
 • אין באמור כדי התחייבות של מפעילת האתר להפקיד את הכספים בפיקדונות כלשהם, ו/או להתחייב לתשואה ו/או ריבית בגובה מסוים או בכלל, לרבות בקשר למטבעות קריפטוגרפים המוחזקים או נשמרים על ידה;
 • כל המטבעות הקריפטוגרפים שמופקדים ונשמרים באמצעות האתר מוחזקים בנאמנות על ידי מפעילת האתר בארנקים דיגיטליים יעודיים ללקוחותיה, והגישה אליהם, באמצעות מפתחות פרטיים (סיסמאות), היא של מפעילת האתר בלבד, או מי מטעמה. הכספים והמטבעות הקריפטוגרפים שמפקידים משתמשים באתר או שמשתמשים שומרים באמצעות האתר - אינם חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר. המטבעות הקריפטוגרפים מוחזקים בנאמנות עבור כלל הלקוחות במאוחד ובמצטבר, כאשר יתרת נכסי כל לקוח הינה בהתאם לרישומי מפעילת האתר. מובהר כי ללקוחות אין בעלות במטבע קריפטוגרפי ספציפי כלשהו או ביחס לכתובת של ארנק כלשהי;
 • מפעילת האתר עשויה להשתמש בצד שלישי (משמורתן - Custodian), או מספר צדדים שלישיים, לשם החזקה ו/או שמירה ו/או אבטחה, באופן מלא או חלקי, של מטבעות קריפטוגרפים של המשתמשים שמופקדים או מוחזקים באמצעות מפעילת האתר. אופן השמירה והאבטחה עשוי להיות על ידי החזקה בלעדית של המשמורתן במפתחות הפרטיים או הסיסמאות המקנים גישה ושליטה מלאה לחשבונות או לארנקים דיגיטליים בהם נמצאים אותם מטבעות קריפטוגרפים, או באמצעות החזקה משותפת של המשמורתן עם מפעילת האתר או מי מטעמם. המשמורתן עשוי להיות תאגיד/ים ישראלי/ם ו/או זר/ים, והכל בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון או כל מאסדר רלוונטי אחר ובהתאם להסדרים שנקבעו בין אותו משמורתן ומפעילת האתר;
 • מובהר כי יכול שלמשמורתן כאמור תקום זכות עיכבון או קיזוז בקשר עם נכסים הנשמרים אצלו, וכי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, חוזית או אחרת כנגד המשמורתן;
 • מפעילת האתר אינה מחזיקה בעצמה או על שמה או לטובתה בפוליסת ביטוח ו/או בערבות ו/או בטוחה כלשהי מצידה בקשר עם כספי ונכסי המשתמשים בקרות אירוע כלשהו;
 • השימוש באתר, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש בו, לרבות ביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה פעולות הפקדה, משיכה, קניה או מכירה - ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה;
 • מפעילת האתר עשויה לקבוע ולעדכן מעת לעת, תנאים ומגבלות לביצוע פעולות באתר או לשמירת כספים או מטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר, לרבות הרשמה, זיהוי, אימות, הכרת לקוח, בדיקות נאותות, פעולות מסחר, ובכלל זה הפקדה, משיכה, שמירה, קניה או מכירה, לרבות מגבלות על סכומי מינימום או מקסימום להפקדה ו/או משיכה ו/או קניה ו/או מכירה, מקור ההפקדה, יעד המשיכה, היקף פקודות או פעולות קניה ו/או מכירה, סוגי פקודות או פעולות מסחר ו/או משך הזמן להתקיימותם, סוגי מטבעות קריפטוגרפים זמינים למסחר או לביצוע פעולות, והכל לפרקי זמן קצובים, ממושכים או באופן קבוע, לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לרבות שיקולי ניהול סיכונים, אסדרה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור;
 • כל מס שיחול על ביצוע פעולות על ידך באתר - יחול עליך באופן בלעדי. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח לרשויות המתאימות ולשלם את המיסים שיחולו בקשר עם פעילותך באתר;
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם;
 • מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים בו, כפי שמלמדת מדיניות הפרטיות של האתר;
 • אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאים אלה;
 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים הוא בבתי המשפט במחוז תל-אביב, ישראל;
 • מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לתלונות הציבור ביחס לכל ליקוי או כשל הנוגע לשירותיה או לפרסומיה. הדרכים לפנייה אל הנהלת האתר וכן הדרכים לפניה להגשת תלונות לממונה על תלונות הציבור של האתר - מודגשות ומפורטות בעמוד האחרון של תנאים אלה.

הקדמה

ברוכים הבאים ל- Bit2C – פלטפורמת מסחר למטבעות קריפטוגרפים ("האתר" או "הפלטפורמה"). את האתר מנהלת ומפעילה חברת ביטוסי בע"מ, ח.פ. 514879683 ("מפעילת האתר"), מרחוב הכישור 30, חולון 5886711, ישראל. האתר פועל בכתובת bit2c.co.il ובכל כתובת נוספת / יישומון בהתאם לשיקול דעת מפעילת האתר. מפעילת האתר מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב (שמספרו 67870) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם לתנאים שנקבעו בו.

השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות והנחיות נוספות שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר ("התנאים" או "ההסכם"). אנא קרא את התנאים היטב קודם שתאשר אותם. הם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ובשירותיו, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

התנאים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר ובשירותים. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.

שירותי האתר מיועדים לתושבי ישראל, הנושאים תעודת זהות ישראלית, שמלאו להם 18 שנים (בגירים). עלייך להימנע מהשימוש באתר אם אינך עומד בתנאי סף אלה.

המונח "יום עסקים" בתנאים משמעו – ימי פעילות, למעט יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, ערב ראש השנה, שני ימי ראש השנה, ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים, ערב חג ראשון של סוכות, חג ראשון של סוכות, ערב שמיני עצרת של סוכות, שמיני עצרת של סוכות, ערב ראשון של פסח, ראשון של פסח, ערב שביעי של פסח, שביעי של פסח, ערב חג השבועות, חג השבועות, פורים, יום העצמאות ותשעה באב, וכן  כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים או הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים.

על האתר בתמצית

האתר משמש כפלטפורמת מסחר מקוונת בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים אחרים. האתר מאפשר לכל משתמש שהשלים את הליך ההרשמה ואת הליך הזיהוי, האימות והכרת לקוח ("משתמש" או "לקוח") - לפי דרישות מפעילת האתר - לבצע פעולות בחשבון, לרבות, קניה, מכירה ושמירה של מטבעות קריפטוגרפים / כספים ("השירותים" או "שירותי האתר").

כמתואר להלן, לצורך ביצוע פעולות מסחר באתר, לרבות קניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים, או הפקדה או משיכה או שמירה של כספים או מטבעות קריפטוגרפים ("פעולות מסחר"), תידרש, בין היתר, לבצע הליך הרשמה מלא הכולל זיהוי, אימות והכרת לקוח, וכן עליך להפקיד כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים בחשבונך. למעט הפקדת או משיכת מטבעות קריפטוגרפים ל/מ חשבונך באתר, כל פעולות המסחר באתר מתבצעות בשקלים ואך ורק באמצעות העברות בנקאיות מ/ל חשבון בנק על שמך בבנק ישראלי ו/או דרך כרטיס חיוב שהונפק בישראל על שמך בלבד, והכל בהתאם לדרישות מפעילת האתר, העשויות להשתנות מעת לעת.

מפעילת האתר עשויה לקבוע ולעדכן, מעת לעת, תנאים ומגבלות לביצוע פעולות באתר, לרבות לעניין החזקת כספים או מטבעות קריפטוגרפים באמצעותו, הרשמה, זיהוי, אימות, הכרת לקוח, בדיקות נאותות, פעולות מסחר, ובכלל זה הפקדה, משיכה, קניה או מכירה או שמירה, לרבות מגבלות על סכומי מינימום או מקסימום לשמירה ו/או הפקדה ו/או משיכה ו/או קניה ו/או מכירה, מקור ההפקדה, יעד המשיכה, היקף פקודות או פעולות קניה ו/או מכירה, סוגי פקודות או פעולות מסחר, לרבות שמירה, ו/או משך הזמן להתקיימותם, סוגי מטבעות קריפטוגרפים זמינים למסחר או לביצוע פעולות, והכל לפרקי זמן קצובים, ממושכים או באופן קבוע, לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לרבות מטעמי שיקולי ניהול סיכונים, אסדרה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.

השימוש באתר

מבקרי האתר ומשתמשיו רשאים לגלוש באתר ולצפות בנתוני המסחר המוצגים בו וכן בנתונים על הפעילות באתר ("נתוני מסחר"). השתתפות במסחר באתר כפופה להרשמה וביצוע הליך זיהוי, אימות והכרת לקוח, ודרישות נוספות כמפורט באתר. נתוני המסחר והמידע המוצגים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי בלבד למבקרי האתר ומשתמשיו והצגתם אינה מהווה הצעה, המלצה, עצה, שידול או חוות דעת של מפעילות האתר או מי מטעמה. הם אינם תחליף להיוועצות באיש מקצוע היכן שהדבר נדרש.

אזהרות

אתה מאשר כי אתה מודע לסיכונים הכרוכים בהחזקת חשבון באתר ובפעילות ומסחר במטבעות קריפטוגרפים ומבין את משמעויותיהם, לרבות:

 • סיכוני שוק - כמו התפתחות בועת מחירים, תנודתיות קיצונית בשווי המטבעות, נזילות נמוכה המגבילה את היכולת לממש את ההשקעה, וכן אובדן מלוא כספי ההשקעה.
   
 • סיכונים תפעוליים - כמו הסיכון להונאות, תרמיות וכן למניפולציות במסחר, ובכלל זה בפלטפורמות בלתי מפוקחות ובלתי מהימנות, תקלות טכניות ותקלות שמקורן בטעות אנוש או בכשלים טכניים בתקשורת או תשתיות, וכן הקושי בהפקדת כספים שמקורם במטבע קריפטוגרפי במערכת הבנקאית, או בהעברת כספים לצורך רכישת מטבע קריפטוגרפי.
   
 • סיכוני אבטחת מידע (סייבר) - פעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפים והבלוקצ'יין, לרבות הפעילות העסקית של מפעילת האתר היא עתירת טכנולוגיה. פעילות מקוונת חושפת נותני שירותים פיננסיים לאיומים קיברנטיים ולמתקפות סייבר שעלולים לשבש את פעילותם התקינה, ולגרום בין היתר לדליפת מידע ולשיבושו, ואף לפגיעה בנכסי לקוחות. בנוסף, קיומם של ערוצי קשר המאפשרים העברת מידע בין גופים שונים במערכת הפיננסית, מגבירים את סיכוני ההדבקה ואת הסיכונים המערכתיים לכלל השוק.

  ארנקים או חשבונות דיגיטליים, במיוחד אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים כמו מפעילת האתר, הם יעד נפוץ למתקפות סייבר, תרמיות, גניבות, פריצות ותקלות טכניות (לרבות אובדן או גניבה של המפתחות הפרטיים של הארנקים הדיגיטליים). גם חשבונך ואמצעי הגישה שלך אליו, וכן אל האתר ושירותיו - חשופים לסיכוני אבטחת מידע והתקפות סייבר כנגד האתר ומפעילת האתר,  מי מטעמה, או כנגדך או מי מטעמך, וכן נגד הארנקים, החשבונות והכספים שמפעילת האתר מחזיקה לטובת המשתמשים בשירותיה. להנחיות על אמצעי הזהירות הנדרשים לשמירה על פרטיות המידע והגנת הסייבר, וכן הנחיות כיצד לנהוג במקרה של חשד לאירוע סייבר, ראה מדריך אבטחת מידע וסייבר באתר.
   
 • סיכוני אסדרה - לפיהם אסדרה עתידית של פעילות במטבעות קריפטוגרפים עשויה לגרור השלכות משמעותיות על הפועלים בתחום, לרבות שינויים לגבי השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר, עד כדי מניעת המשך פעילות במקרים מסוימים.
   
 • סיכוני הסתמכות על צד שלישי - לצורך מתן השירותים יכול שתבחר מפעילת האתר לעשות שימוש בצדדים שלישיים בישראל ובחו"ל. על אף שמפעילת האתר עושה בדיקות מקדימות טרם התקשרות עם צדדים שלישיים, קיים סיכון כי גורמים אלו יפעלו ללא פיקוח, או ללא פיקוח נאות, או כי הפיקוח עליהם יעשה על ידי מאסדר זר, וכי האינטרסים של הלקוחות הישראליים לא יקבלו ביטוי במנגנוני הפיקוח, ככל שישנם. כמו כן בקשר לצדדים שלישיים אלה קיימים סיכונים כמפורט לעיל, לרבות סיכון ליציבות והאיתנות הפיננסית של גורמים אלו, וכן סיכונים תפעוליים, אבטחת מידע (סייבר), אסדרה ועוד.

ככל ואינך מודע או מבין את מלוא המשמעויות והסיכונים הכרוכים בפעילות ובמסחר במטבעות קריפטוגרפים, לרבות הסיכונים להפסדים ואובדן מלוא כספי ההשקעה, עליך להימנע משימוש בשירותי האתר. למידע נוסף בנושא זה ראה את אזהרת רשות ניירות ערך; אזהרת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

רישום

הרישום לאתר והשימוש בו מותרים למשתמשים ישראלים, שהם בני 18 ומעלה בלבד (בגירים). אתה מאשר כי אתה מחזיק בתעודת זהות ישראלית תקפה, שהונפקה כדין, ושאתה בן 18 ומעלה. אם אינך בן 18 או אינך בעל תעודת זהות כאמור, עליך להימנע מהרישום ומהשימוש באתר ובשירותיו.

צפייה כללית באתר, לרבות בנתוני מסחר, אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים. לעומת זאת, פתיחת חשבון באתר, רישום ויצירת פקודות, ביצוע פעולות או השתתפות במסחר, לרבות הפקדה, משיכה, קניה או מכירה או שמירת כספים ו/או מטבעות קריפטוגרפים באמצעות האתר, מחייבים רישום לאתר, ביצוע הליך זיהוי, אימות והכרת לקוח ובדיקות נאותות שונות, לרבות מסירת פרטים, הצהרות ומסמכים וכן מסירת כל מידע או ביצוע פעולה כפי שתידרש על ידי מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין והאסדרה. אתה מתחייב כי הינך מקבל השירות ממפעילת האתר כך שהינך הנהנה הבלעדי בחשבונך (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר מראש ובכתב). עליך לעדכן בהקדם האפשרי את מפעילת האתר בכל שינוי בפרטים וההצהרות שמסרת.

מפעילת האתר עשויה לאפשר רישום לאתר, בהיקף מלא או חלקי, גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. כשאתה נרשם לאתר באמצעות חשבון רשת חברתית, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי עלייך לפי הגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות בכל עת באמצעות ממשק הרשת החברתית. ראה בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו. מפעילת האתר רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום וזיהוי אחרות ונוספות. 

ככל שתרצה לפנות למפעילת האתר, או להגיש תלונה, באמצעות דרכי יצירת הקשר המקוונות שמפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

מהימנות ועדכניות המידע. עליך למסור רק פרטים ומסמכים אמיתיים, נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. מסירת פרטים שגויים, חלקיים או אי עדכון הפרטים והמידע שמסרת עלולים למנוע ממך את האפשרות להירשם או להשתמש באתר, ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. מסירת פרטים שגויים אף עשויה להוות הפרה של הוראות הדין או האסדרה הרלבנטית. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה, או כל מידע נוסף לגביך, או לגבי פעולות שביצעת או תבצע, ככל ונדרש לצורך שירותיה או בהתאם להוראות הדין או האסדרה.

סודיות ואבטחת מידע. עליך לנהוג בזהירות, תוך הקפדה על כללי אבטחת מידע ולשמור בסודיות רבה את פרטי הגישה לחשבון שלך, לרבות שם המשתמש והסיסמה של חשבונך באתר, ובכלל זה חל איסור לשמור שם משתמש ו/או סיסמה באמצעות תוכנת דפדפן ((Browser או בכל דרך אחרת שעשויה להוביל לחשיפתם בפני צדדים שלישיים. בכפוף להוראות כל דין, אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי ואמצעי הגישה לחשבונך, מסירתם לאחרים, או בכל מקרה אחר בו אפשרת לצדדים שלישיים גישה לחשבונך, או לאמצעי זיהוי ואימות שבשליטתך. להרחבה ראה מדריך אבטחת מידע וסייבר באתר.

שמירה בנאמנות - כספי ונכסי המשתמשים וארנקים דיגיטליים

 • כל הכספים שמופקדים באמצעות האתר או נשמרים על ידי מפעילת האתר לטובת לקוחותיה - מוחזקים בנאמנות, בחשבון בנק נפרד בנאמנות על-שם מפעילת האתר, המשמשת כנאמן על הכספים המופקדים והמוחזקים בחשבון הנאמנות. הכספים מוחזקים בנאמנות עבור כלל הלקוחות במאוחד ובמצטבר, כאשר יתרת כספי כל לקוח הינה בהתאם לרישומי מפעילת האתר.
 • כספים שיופקדו או יישמרו בחשבונך באתר, או שאתה זכאי להם, לא יקנו לך זכות לריבית או תשואה מכל סוג, למעט אם מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, תחליט לשמור את כספי לקוחותיה (כולם או חלקם) שבחשבון הנאמנות, בפיקדונות שקליים בבנק בישראל. ככל ותתקבל ריבית בגין פיקדונות אלה, אתה זכאי לקבל את חלקך היחסי בריבית זו (בכפוף לסכום מינימום ו/או פרק זמן מסוים ו/או תנאי מסוים שמפעילת האתר רשאית לקבוע מעת לעת, לרבות לאור שיקולים תפעוליים או אחרים). הריבית שתהיה זכאי לקבל לחשבונך תחושב באופן יחסי ומשוקלל בהתאם לפרמטרים המצטברים הבאים: סך היתרה השקלית שנשמרה בפיקדון צובר ריבית ושנצברה בגינה ריבית כאמור מהבנק; סך היתרה השקלית הממוצעת והמשוקללת שהוחזקה ונרשמה בפועל בחשבונך בתקופה המזכה בריבית (מחושבת באופן יומי בסוף כל יום); התקופה היחסית המזכה בריבית; שיעור הריבית לתקופה וסך הריבית (נטו, לאחר ניכוי חיובים כלשהם בגין הפיקדון) כפי שהתקבלה בפועל מהבנק בגין הפיקדון. 
  חשבון שנסגר או הוגבל לפעילות בתקופה המזכה בריבית, לא יהא זכאי לקבלת הריבית. מפעילת האתר רשאית לשנות את המנגנון לעיל מעת לעת לפי שיקול דעתה. ריבית שתתקבל תהיה כפופה לניכוי מס במקור, ככל שיתחייב לפי דין. יתרת ריבית שלא תיזקף על ידי מפעילת האתר לחשבון לקוח מסיבה כלשהי, תוחזק בחשבון נאמנות לטובת הלקוחות. מפעילת האתר רשאית לזקוף יתרה זו או חלק ממנה לחשבונות של לקוחותיה (כולם או חלקם) במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה. אין באמור כדי התחייבות של מפעילת האתר להפקיד את הכספים בפיקדונות כלשהם, ו/או להתחייב לתשואה ו/או ריבית בגובה מסוים או בכלל, לרבות בקשר למטבעות קריפטוגרפים המוחזקים או נשמרים על ידה.
 • כל המטבעות הקריפטוגרפים שמופקדים ונשמרים באמצעות האתר מוחזקים בנאמנות על ידי מפעילת האתר בארנקים דיגיטליים יעודיים, והגישה אליהם, באמצעות מפתחות פרטיים (סיסמאות), היא של מפעילת האתר בלבד (או מי מטעמה). הכספים והמטבעות הקריפטוגרפים שמפקידים משתמשים באתר או שמשתמשים שומרים באמצעות האתר - אינם חלק ממצבת נכסיה של מפעילת האתר. המטבעות הקריפטוגרפים מוחזקים בנאמנות עבור כלל הלקוחות במאוחד ובמצטבר, כאשר יתרת נכסי כל לקוח הינה בהתאם לרישומי מפעילת האתר. מובהר כי ללקוחות אין בעלות במטבע קריפטוגרפי ספציפי כלשהו או ביחס לכתובת של ארנק כלשהי.
 • מפעילת האתר עשויה להשתמש בצד שלישי (משמורתן - Custodian) מטעמה לשם החזקה, שמירה או אבטחה, באופן מלא או חלקי, של מטבעות קריפטוגרפים של המשתמשים שמופקדים ומוחזקים באמצעות האתר. זאת, לרבות כך שהגישה אל אותם מטבעות קריפטוגרפים, באמצעות מפתחות פרטיים או סיסמאות, תהיה אך ורק של אותו צד שלישי שינהל את אותם חשבונות ו/או ארנקים דיגיטליים וישמור על המטבעות הקריפטוגרפים, כך שלו בלבד תהיה השליטה בהם, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ו/או מאסדר רלוונטי אחר, ובהתאם להסדרים שנקבעו בין אותו משמורתן ומפעילת האתר.
 • מפעילת האתר עשויה להשתמש בצד שלישי (משמורתן - Custodian), או מספר צדדים שלישיים, לשם החזקה ו/או שמירה ו/או אבטחה, באופן מלא או חלקי, של מטבעות קריפטוגרפים של המשתמשים שמופקדים או מוחזקים באמצעות מפעילת האתר. אופן השמירה והאבטחה עשוי להיות על ידי החזקה בלעדית של המשמורתן במפתחות הפרטיים או הסיסמאות המקנים גישה ושליטה מלאה לחשבונות או ארנקים דיגיטליים אשר להם גישה לאותם מטבעות קריפטוגרפים ו/או כספים, או באמצעות החזקה משותפת של המשמורתן עם מפעילת האתר או מי מטעמם. המשמורתן עשוי להיות תאגיד/ים ישראלי/ם ו/או זר/ים, והכל בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון או כל מאסדר רלוונטי אחר ובהתאם להסדרים שנקבעו בין אותו משמורתן ומפעילת האתר.
 • מובהר כי יכול שלמשמורתן כאמור תקום זכות עיכבון או קיזוז בקשר עם נכסים הנשמרים אצלו, וכי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, חוזית או אחרת כנגד המשמורתן.
 • כמו כן מובהר, כי יכול שהמשמורתן יהיה תאגיד זר שאינו כפוף לרגולציה ולפיקוח בישראל והוא יפעל בהתאם להנחיות רגולטוריות שונות ותחת פיקוח זר.

מבלי לפגוע באמור לעיל ביחס לאחריות מפעילת האתר לנזק שעלול להיגרם למטבעות קריפטוגרפים המוחזקים על ידה או על ידי מי מטעמה במשמורת עבור הלקוחות, הינך מסכים ומודע לכך שבמקרה של אירוע נזק למטבעות קריפטוגרפים כאמור כתוצאה למשל מפריצה לארנקים, אירוע סייבר או אובדן מפתחות או גישה לארנקים, הנזק יתחלק פרופורציונלית (באופן יחסי) בין כלל הלקוחות של מפעילת האתר אשר המטבעות הקריפטוגרפים שלהם מוחזקים במשמורת. חישוב הנזק היחסי לכל לקוח, לאחר מיצוי כל זכות כלפי צד שלישי, ככל שיש כזו, יעשה בהתאם ליחס שבין שווי המטבעות הקריפטוגרפים של הלקוח המוחזקת על ידי מפעילת האתר, לבין שווי כלל המטבעות הקריפטוגרפיים המוחזקים על ידי מפעילת האתר עבור הלקוחות (Pro rata) במועד שבו נודע על הנזק. בכפוף לכל אחריות שעשויה לחול על מפעילת האתר על פי הדין ו/או הסכם זה בקשר לאירוע שגרם לנזק כאמור, הינך מוותר על כל תביעה, טענה או זכות נגד מפעילת האתר ביחס לחלוקת הנזק בין הלקוחות השונים וביחס לאופן החישוב שלו.

לבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות של מפעילת האתר אין כל אחריות לגבי הנעשה בחשבון הנאמנות, מלבד ביצוע הנחיות מפעילת האתר (שמקורן בהנחיות המשתמשים) או אחריות הנובעת מכוח היותו נאמן והמחזיק בפיקדונות שקליים. מפעילת האתר עשויה להשתמש בכתובות בלוקצ'יין של ארנקים דיגיטליים, או בארנקים דיגיטליים, או בפרטי גישה אל אותם ארנקים דיגיטליים (או חלק מהם) זהים, עבור החזקת או העברת מטבעות קריפטוגרפים של משתמשים או של מפעילת האתר עצמה.

מפעילת האתר אינה מחזיקה בעצמה או על שמה או לטובתה בפוליסת ביטוח ו/או בערבות ו/או בטוחה כלשהי מצידה בקשר עם כספי ונכסי המשתמשים בקרות אירוע כלשהו.

הוראות לעניין הפקדה, שמירה ומשיכה של כספים

הפקדה ושמירה של כספים

 • באפשרותך להפקיד כספים לזכות חשבונך באתר ולשם ביצוע פעולות באתר אך ורק בשקלים ומחשבון בנק בישראל שהוא על שמך.
 • עליך לספק לנו פרטים ומסמכים בקשר לפעולת ההפקדה של הכספים ו/או מקור הכספים המופקדים בטרם נוכל לעבד את בקשת ההפקדה ו/או בטרם תוכל לבצע פעולה כלשהי בקשר ליתרת ההפקדה או יתרה שמקורה מהפקדה או שמירה של כספים, לרבות יתרה של מטבע קריפטוגרפי, והכל לפי שיקול דעת מפעילת האתר, לרבות שיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור ולפי כל דין.
 • ככל שמפעילת האתר תסרב לבצע את ההפקדה או השמירה כפי שביקשת, תימסר לך הודעה בגין הסירוב לביצוע הפעולה, טעמיו והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירתה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין, או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה או פעולה בלתי חוקית. 
 • הפקדת כספים באתר כפופה לביצוע והשלמת הליכי העברה שמבצעים צדדים שלישיים, ובכלל זה בנקים או חברות אשראי או סליקה. מפעילת האתר לא תזכה את חשבונך בסכום ההפקדה כל עוד תהליך ההעברה לא הושלם במלואו וכנדרש על ידי צדדים שלישיים אלה, וכל עוד לא השלמת את מלוא תהליך ההרשמה, הזיהוי, האימות והכרת הלקוח שדורשת מפעילת האתר, וכן בכפוף לזמני המענה של מפעילת האתר כמפורט באתר, ולכל היותר תוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו אותם צדדים שלישיים השלימו את תהליך ההעברה.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי רשות מוסמכת כלשהי ו/או בנקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או חברות אשראי, לרבות הבנק בו מתנהל חשבון הבנק שלך, או חברת האשראי שלך, יאפשרו העברת כספים מחשבון הבנק או כרטיס האשראי שלך למפעילת האתר, או החזקת כספים שלך על ידי מפעילת האתר.
 • בגין הפקדת או החזקת או שמירת כספים או קבלת כספים אתה עשוי להיות מחויב בעמלה על ידי מפעילת האתר, והכל כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" להלן ובעמוד "עמלות" באתר.
 • הפקדה או שמירה של כספים עשויה להיות מוגבלת בסכומים (מינימום / מקסימום) ו/או בפרקי זמן ו/או כפופה לדרישות ומגבלות, לפי שיקול דעת מפעילת האתר, לרבות בהתאם לשיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור, כמפורט באתר.
 • זכות ביטול. באפשרותך לבטל הוראה להפקדת כספים באמצעות חשבונך באתר אך ורק ככל שההפקדה טרם הושלמה. לא ניתן לבטל פעולה של הפקדת כספים שכבר התקבלה אצל מפעילת האתר. ניתן למשוך כספים כאמור בהתאם לתנאים אלה.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תוכל להשתמש בעתיד באתר בכספים שיופקדו בחשבונך, לשם קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי או משיכה של כספים, והכל בהתאם לשיקול דעתה.
 • אתה מתחייב כי מקור הכספים שמופקדים ומוחזקים בחשבונך באתר הוא חוקי ולגיטימי, וכן שאתה בעל הזכויות והנהנה הבלעדי של כספים אלה (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר מראש ובכתב), ושהכספים אינם קשורים בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לה, ומקורם מכספים או נכסים שלך שהושגו בפעילות חוקית ולגיטימית בלבד, וכי דווח ושולם עליהם מס כנדרש לפי הוראות כל דין.
 • אתה מתחייב כי לא תפקיד לחשבונך כספים וכי לא תחזיק בחשבונך כספים שמקורם או שנעשה בהם שימוש לטובת או בקשר עם פעילות בלתי חוקית, לרבות הלבנת הון או מימון טרור, או פעילות שאינה מורשית על ידי מפעילת האתר, ובכלל זה הימורים, כופרה, הונאה ופשיעה.
 • לאור שיקולי ניהול סיכונים, אסדרה, הלבנת הון ומימון טרור, לרבות שיקולים של מפעילת האתר, בנק או מוסד פיננסי כלשהו או רשות כלשהי, רשאית מפעילת האתר שלא לקבל או להחזיק או לשמור כספים שהתקבלו מחשבונות מסוימים, או ערוצי תשלום מסוימים, או ממקור כלשהו, וכן מפעילת האתר רשאית להשיב או להעביר כספים למקור ממנו הם התקבלו, או ליעד אחר, וכן לבצע את כל האמור באמצעות צד שלישי, וזאת בניכוי הוצאות ועמלות כאמור בעמוד "עמלות" באתר, והכל מטעמים סבירים. מפעילת האתר רשאית להפעיל אמצעי או שירותי ניטור ובדיקה על ידה ו/או באמצעות ספק חיצוני לשם כך.
 • כל הכספים שיועברו לטובת חשבונך אצל מפעילת האתר או יוחזקו בחשבונך יהיו נקיים וחופשיים מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון, תביעה, זכות קיזוז או זכות צד שלישי כלשהי ומכל התחייבות לבצע או להקנות איזה מהאמורים לעיל, וכן מכל מגבלה משפטית, רגולטורית או אחרת על העברת הכספים ו/או ההחזקה ו/או השימוש בהם.

משיכה של כספים

 • משיכת כספים מחשבונך באתר תתאפשר אך ורק על ידי יצירת בקשה מתאימה למשיכה באמצעות חשבונך באתר, ככל שקיימת בחשבונך יתרה זמינה ומספיקה למשיכה, ורק לאחר שעמדת בכל דרישות מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תאפשר רישום או ביצוע של בקשה למשיכת כספים (או לביטולה) שתעשה באופן אחר, לרבות באמצעות פניה בטלפון ו/או פנים אל פנים ו/או בדוא"ל ו/או בהודעה לטלפון ו/או בפקס ו/או בדואר (רגיל / רשום / שליחים). ככל שמפעילת האתר תסרב לביצוע המשיכה המבוקשת על ידך, תימסר לך הודעה בגין הסירוב לביצוע הפעולה, טעמיו והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • משיכת כספים תתאפשר אך ורק בשקלים ולחשבון בנק בישראל על שמך.
 • בגין משיכת כספים מחשבונך תחויב על ידי מפעילת האתר בעמלה, והכל כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" להלן ובעמוד "עמלות" באתר.
 • יתכן ובטרם נעבד את בקשת המשיכה שלך נדרוש ממך למסור פרטים ו/או מסמכים, לרבות בקשר לפעילות בחשבונך או לבקשת המשיכה כאמור ו/או לבצע פעולות אימות לזהותך ו/או לפרטי חשבונך ו/או הפעולה המבוקשת, כגון: שליחת צילום עדכני שלך (סלפי) או מסמך רשמי מזהה ו/או ביצוע זיהוי ו/או אימות על ידי טכנולוגיה חיצונית, שיחת טלפון ו/או וידאו, או בדרך אחרת על ידי מפעילת האתר, או מי מטעמה.
 • משיכת כספים עשויה להיות מוגבלת בהיקף ו/או בסכומים (מינימום ו/או מקסימום) ו/או בפרקי זמן , והכל כפי שיקול דעת מפעילת האתר, לרבות בהתאם לשיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכמפורט באתר.
 • תהליך משיכת כספים מהאתר מחייב יישום הליכי העברה המבוצעים, בין היתר, על ידי צדדים שלישיים, ובכלל זה בנקים, ומשכך כספים שתמשוך יתקבלו ביעדם רק כשהתהליך כאמור יושלם באופן מלא ותקין על ידי אותם צדדים שלישיים. מפעילת האתר, מצידה, תעבד את בקשת המשיכה מחשבונך בכפוף לזמני המענה של מפעילת האתר כמפורט באתר, ולכל היותר בתוך ארבעה (4) ימי עסקים, וזאת בתנאי שמסרת למפעילת האתר את כל הפרטים והמסמכים שדרשה, ביצעת את כל פעולות האימות וקיימת את כל הדרישות מצד מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי רשות מוסמכת כלשהי ו/או בנקים ו/או מוסדות פיננסיים כלשהם, לרבות הבנק בו מתנהל חשבון הבנק שלך, יאפשרו העברת וקבלת כספי משיכה מחשבונך באתר. ככל ובקשת המשיכה שלך לא תעובד על ידי בנק, מסיבות הקשורות בבנק, וככל שלא תעשה שימוש כלשהו בכספי המשיכה כאמור, כספים אלו יוותרו כיתרה בחשבונך באתר, המאוחסנת אצל מפעילת האתר, עד להסדרה של הנושא כאמור. מפעילת האתר לא תישא באחריות או בעלות כלשהי בגין סירוב של בנק לבצע או לקבל העברת כספים בגין בקשתך למשיכת כספים מחשבונך באתר.
 • זכות ביטול. באפשרותך לבטל בקשה למשיכת כספים אך ורק עלי ידי ביטול הבקשה למשיכה באמצעות חשבונך באתר, ורק ככל שהמשיכה לא עובדה ומפעילת האתר לא ביצעה כל פעולה בקשר עם בקשת המשיכה כאמור, ולמפעילת האתר יכולת סבירה לבטל את בקשת המשיכה.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי חשבון הבנק אליו אתה מושך את הכספים מחשבונך באתר, הוא חשבון בנק תקף ופעיל על שמך, כי אתה בעל הזכויות והנהנה הבלעדי בו (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר מראש ובכתב לעניין זה), וכי החשבון אינו קשור בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לה, וכי דווח ושולם בגין הכספים מס כנדרש לפי הוראות כל דין.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי לא תמשוך או תעביר כספים ליעד הקשור בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לה, לרבות לעניין הלבנת הון או מימון טרור ו/או לפעילות שאינה מורשית על ידי מפעילת האתר, ובכלל זה הימורים, כופרה, פעילות בדארק-נט (הרשת האפלה), הונאה ופשיעה, והכל כפי שיקול דעתה.
 • מפעילת האתר רשאית שלא להעביר כספים לחשבון בנק או יעד מסוים, ובכלל זה לחשבונות מסוימים, מטעמים סבירים, לרבות משיקולי אסדרה, הלבנת הון ומימון טרור או ניהול סיכונים, ולשם כך ומטרות נוספות, רשאית מפעילת האתר להפעיל אמצעי או שירותי ניטור ובדיקה על ידה ו/או באמצעות מי מטעמה. 

הוראות לעניין הפקדה, שמירה ומשיכה של מטבעות קריפטוגרפים

הפקדה ושמירה של מטבעות קריפטוגרפים

 • באפשרותך להפקיד מטבע קריפטוגרפי לחשבונך באתר, וזאת מארנק דיגיטלי המצוי בשליטתך ובבעלותך המלאה בלבד, אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר מראש ובכתב.
 • לשם הפקדת מטבע קריפטוגרפי לזכות חשבונך באתר, עליך לבצע העברה תקינה של מטבע קריפטוגרפי, שנתמך באתר, וזאת לכתובת בלוקצ'יין ייעודית ומתאימה לסוג המטבע הקריפטוגרפי שתעביר, כפי שנציג לך בחשבונך באתר במועד ביצוע פעולת ההפקדה. מפעילת האתר לא תזכה את חשבונך בגין העברת מטבע קריפטוגרפי שאינו נתמך באתר או באמצעות רשת שאינה נתמכת באתר או על ידי מפעילת האתר, או בגין העברת מטבע קריפטוגרפי לכתובת בלוקצ'יין שונה מכתובת הבלוקצ'יין הייעודית והמתאימה לאותו סוג מטבע קריפטוגרפי, כפי שתוצג בחשבונך באתר על ידי מפעילת האתר במועד ביצוע הפעולה.
 • ייתכן ותידרש לספק לנו פרטים ומסמכים בקשר לפעולת הפקדה או שמירה של מטבע קריפטוגרפי כאמור ו/או מקור המטבע, בטרם נוכל לעבד את בקשת ההפקדה ו/או בטרם תוכל לבצע פעולות בקשר ליתרת ההפקדה, או יתרה שמקורה מהפקדה, לרבות יתרה של כספים, והכל לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, לרבות בקשר לשיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור ולפי כל דין.
 • ככל שמפעילת האתר תסרב לבצע את ההפקדה שתבקש, תימסר לך הודעה בגין הסירוב לביצוע הפעולה, טעמיה והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה לפי דין או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • הפקדת מטבעות קריפטוגרפים באתר כפופה לביצוע והשלמת הליכי העברה שמבצעים צדדים שלישיים, ובכלל זה תהליכי כרייה והעברה מאושרים ברשת הבלוקצ'יין. ראיה להשלמת העברה של מטבעות קריפטוגרפים תהיה בהתאם לאתר blockstream.info או אתר מקובל ומהימן אחר ולאחר קבלת כל האישורים הדרושים בבלוקצ'יין. מפעילת האתר לא תזכה את חשבונך בסכום ההפקדה כל עוד תהליך ההעברה לא הושלם במלואו וכנדרש על ידי צדדים שלישיים כאמור, וכן בכפוף לזמני המענה של מפעילת האתר כמפורט באתר, ולכל היותר תוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו אותם צדדים שלישיים השלימו את תהליך ההעברה.
 • בגין הפקדת או החזקת או שמירת או קבלת מטבע קריפטוגרפי אתה עשוי להיות מחויב בעמלה על ידי מפעילת האתר, כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" להלן ובעמוד "עמלות" באתר.
 • הפקדה או שמירה של מטבע קריפטוגרפי עשויה להיות מוגבלת בסכומים (לרבות, סכום נקוב ו/או מינימום / מקסימום) ו/או לסוג מטבע קריפטוגרפי מסוים ו/או בפרקי זמן, לרבות באופן קצוב, ממושך או קבוע, לפי שיקול דעת מפעילת האתר, לרבות בהתאם לשיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תתמוך ברשתות או פרוטוקולים של בלוקצ'יין מסוימים (כולל לגבי רשתות ופרוטוקולים שנתמכים על ידה) או בעדכונים לרשתות או פרוטוקולים כאמור, ואינה מתחייבת כי עדכונים כאמור יעברו וייתמכו בהצלחה או באופן מלא על ידה.
 • זכות ביטול. באפשרותך לבטל הוראה להפקדת מטבע קריפטוגרפי באמצעות חשבונך באתר אך ורק ככל שההפקדה טרם הועברה. לא ניתן לבטל פעולה של הפקדת מטבע קריפטוגרפי שכבר הועברה או התקבלה אצל מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תוכל להשתמש בעתיד באתר במטבעות קריפטוגרפים שיופקדו או יוחזקו בחשבונך, לשם קניה או מכירה או משיכה של מטבע קריפטוגרפי.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי מקור המטבעות שמופקדים או מוחזקים בחשבונך באתר הוא חוקי ולגיטימי וכן שאתה בעל הזכויות והנהנה הבלעדי שלהם (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר מראש ובכתב), ושהמטבעות אינם קשורים בפעילות בלתי חוקית או בלתי לגיטימית, בישראל או מחוץ לה, ושמקורם ממטבעות ו/או נכסים שלך שהושגו בפעילות חוקית ולגיטימית בלבד, וכי דווח ושולם עליהם מס כנדרש לפי הוראות כל דין.
 • מטבעות קריפטוגרפים שיופקדו או יוחזקו בחשבונך באתר, או שיישמרו אצל מפעילת האתר, או שתהיה זכאי להם, לא יקנו לך זכות לריבית או תשואה או תמורה מכל סוג שהיא, וכן לא יזכו אותך במטבעות קריפטוגרפים או זכויות אחרות, לרבות שמקורם במטבעות קריפטוגרפים שיופקדו או יוחזקו בחשבונך, ובכלל זה כאלה שמקורם בפיצול (Fork) או כל תמורה או חלוקה אחרת (כגון: Staking, Farming, Yielding, Airdrop, (Rewards, ומפעילת האתר אינה מתחייבת לתמוך במטבעות או בפרוטוקולים או בקבלת תמורות או זכויות כאמור.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי לא תפקיד לאתר מטבעות קריפטוגרפים שהשתמשו בהם לטובת או בקשר עם פעילות בלתי חוקית או בלתי לגיטימית, בישראל או מחוץ לה, לרבות לעניין הלבנת הון או מימון טרור, או פעילות שאינה מורשית על ידי מפעילת האתר, ובכלל זה הימורים, כופרה, דארק-נט (הרשת האפלה), הונאה ופשיעה, או שמקורם באתר או מקור בסיכון גבוה כדוגמת פלטפורמות או בורסות לא מוסדרות או מפוקחות בהיבטי אסדרה או ניהול סיכונים, והכל כפי שיקול דעתה של מפעילת האתר. בכלל זה מפעילת האתר לא תאפשר להפקיד מטבעות קריפטוגרפים שעברו פעילות 'ערבול' או שקשורים לפעילות מעין זו (ובכלל זה Mixer, Tumbler, Fogger).
 • לאור שיקולי ניהול סיכונים, אסדרה, הלבנת הון ומימון טרור, לרבות שיקולים של מפעילת האתר, בנק או רשות כלשהי, רשאית מפעילת האתר שלא לקבל או להחזיק או לשמור מטבעות קריפטוגרפים שהתקבלו מכתובות או ארנקים מסוימים, או מפרופילים מסוימים, או ערוצי תשלום מסוימים, או ממקור כלשהו, או שעברו דרך גורם כלשהו, וכן היא רשאית שלא לאפשר הפקדה או מכירה או קניה או שמירה באתר של מטבעות קריפטוגרפים, והיא רשאית להשיב או להעביר מטבעות קריפטוגרפים למקור ממנו הם התקבלו, או ליעד אחר, לרבות לכתובת בלוקצ'יין מסוימת של ארנק דיגיטלי, וכן היא רשאית לשם כך להמיר לשקלים או למטבע קריפטוגרפי אחר את המטבעות הקריפטוגרפים שהתקבלו אצלה, וכן לבצע את כל האמור באמצעות צד שלישי, וזאת בניכוי הוצאות ועמלות כאמור בעמוד "עמלות" באתר, והכל מטעמים סבירים ולפי שיקול דעתה. לשם כך, ולשם מטרות נוספות, רשאית מפעילת האתר להפעיל אמצעי או שירותי ניטור ובדיקה על ידה או באמצעות מי מטעמה.
 • כל המטבעות הקריפטוגרפים שיועברו לטובת חשבונך אצל מפעילת האתר או יוחזקו בחשבונך יהיו נקיים וחופשיים מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון, תביעה, זכות קיזוז או זכות צד שלישי כלשהי ומכל התחייבות לבצע או להקנות איזה מהאמורים לעיל, וכן מכל מגבלה משפטית, רגולטורית או אחרת על העברת המטבעות הקריפטוגרפים ו/או ההחזקה ו/או השימוש בהם.

משיכה של מטבעות קריפטוגרפים

 • משיכת מטבעות קריפטוגרפים מחשבונך באתר תתאפשר אך ורק על ידי יצירת בקשה מתאימה למשיכה באמצעות חשבונך באתר וככל שקיימת בחשבונך יתרה זמינה ומספיקה למשיכה, ורק לאחר שעמדת בכל דרישות מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תאפשר רישום או ביצוע של בקשה למשיכת מטבע קריפטוגרפי (או לביטולה) שיעשו באופן אחר, לרבות באמצעות פניה בטלפון ו/או בעל פה ו/או בדוא"ל ו/או בהודעה לטלפון ו/או בפקס ו/או בדואר (רגיל / רשום / שליחים). 
 • ככל שמפעילת האתר תסרב למשיכת או העברת מטבעות קריפטוגרפים כאמור, תימסר לך הודעה בגין הסירוב לביצוע הפעולה, טעמיו והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • בגין משיכת מטבע קריפטוגרפי אתה עשוי להיות מחויב בעמלה על ידי מפעילת האתר, כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" להלן ובעמוד "עמלות" באתר.
 • יתכן ובטרם נעבד את בקשת המשיכה שלך, נדרוש ממך למסור פרטים ו/או מסמכים, לרבות בקשר לפעילות בחשבונך או לבקשת המשיכה כאמור ו/או לבצע פעולות אימות לזהותך ו/או לפרטי חשבונך ו/או הפעולה המבוקשת, כגון: שליחת צילום עדכני שלך (סלפי) או מסמך רשמי מזהה ו/או ביצוע זיהוי ו/או אימות על ידי טכנולוגיה חיצונית, שיחת טלפון ו/או וידאו, או בדרך אחרת על ידי מפעילת האתר, או מי מטעמה, והכל לפי שיקול דעת מפעילת האתר.
 • משיכת מטבע קריפטוגרפי עשויה להיות מוגבלת בסכומים (לרבות סכום נקוב ו/או מינימום ו/או מקסימום) ו/או לסוג מטבע קריפטוגרפי מסוים ו/או בפרקי זמן, לרבות באופן קצוב, ממושך או קבוע, לפי שיקול דעת מפעילת האתר, לרבות בהתאם לשיקולי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.
 • תהליך משיכת מטבעות קריפטוגרפים מחייב יישום הליכי העברה שמבצעים, בין היתר, צדדים שלישיים, ובכלל זה תהליכי כרייה והעברה מאושרים ברשת הבלוקצ'יין, וכן עשוי להיות כפוף לביצוע והשלמה של פעולות מצד צד שלישי, כגון משמורתן חיצוני מטעם מפעילת האתר. מטבעות קריפטוגרפים שתמשוך יתקבלו ביעדם רק כשהתהליך יושלם באופן מלא ותקין על ידי אותם צדדים שלישיים. ראיה להשלמת העברה של מטבעות קריפטוגרפים תהיה בהתאם לאתר blockstream.info או אתר מקובל ומהימן אחר ולאחר קבלת כל האישורים הדרושים בבלוקצ'יין. מפעילת האתר, ככל שהדברים תלויים בה, תעבד את בקשת המשיכה מחשבונך בכפוף לזמני המענה שלה, כמפורט באתר, ולכל היותר בתוך ארבעה (4) ימי עסקים - וזאת בתנאי שמסרת לה את כל הפרטים והמסמכים שדרשה, ביצעת את כל פעולות האימות, וקיימת את כל הדרישות של מפעילת האתר.
 • לשם משיכת מטבע קריפטוגרפי עליך לספק כתובת בלוקצ'יין המשויכת לארנק דיגיטלי המתאים לסוג המטבע הקריפטוגרפי הנמשך, וכן נדרוש ממך לספק לנו פרטים ומסמכים בקשר לפעולת המשיכה ויעדה. אתה  מתחייב כי הארנק הדיגיטלי הוא בשליטתך ובבעלותך הבלעדית והמלאה (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר, מראש ובכתב).
 • זכות ביטול. באפשרותך לבקש לבטל בקשה למשיכת מטבע קריפטוגרפי אך ורק עלי ידי ביטול הבקשה למשיכה באמצעות חשבונך באתר. מפעילת האתר תאפשר את ביטול הבקשה למשיכת מטבע קריפטוגרפי אך ורק ככל שלא לחצת על הדוא"ל לאישור בקשת המשיכה שמפעילת האתר תשלח אלייך בעקבות בקשתך למשיכה, וככל שהמשיכה לא עובדה ומפעילת האתר לא ביצעה כל פעולה בקשר עם בקשת המשיכה כאמור, וביכולתה הסבירה לבטל את בקשת המשיכה.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי יעד המטבעות הקריפטוגרפיים שאתה מושך מחשבונך הוא חוקי, תקף ופעיל, כי אתה בעל הזכויות והנהנה הבלעדי (אלא אם תצהיר אחרת בפני מפעילת האתר, מראש ובכתב), וכי יעד זה אינו קשור בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לה, וכי דווח ושולם בגינם מס כנדרש לפי הוראות כל דין.
 • אתה מתחייב כי לא תבצע משיכה או תשלומים של מטבעות קריפטוגרפים ליעד הקשור בפעילות בלתי חוקית, בישראל או מחוץ לה, לרבות הלבנת הון, מימון טרור, או לפעילות שאינה מורשית על ידי מפעילת האתר, ובכלל זה הימורים, כופרה, הונאה ופשיעה, או שיעדם הוא אתר או גוף בסיכון גבוה כדוגמת פלטפורמות או בורסות לא מוסדרות או מפוקחות בהיבטי אסדרה, והכל לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר. בכלל זה, מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר משיכה או העברה של מטבעות קריפטוגרפים ליעד המאפשר או קשור בפעילות 'ערבול' (ובכלל זה, Mixer, Tumbler,  Fogger).
 • מפעילת האתר רשאית שלא להעביר מטבעות קריפטוגרפים ליעד מסוים, ובכלל זה לכתובות או לארנקים דיגיטליים מסוימים, או המשויכים לפרופילים מסוימים, או לערוצי תשלום מסוימים, מטעמים סבירים, לרבות משיקולי אסדרה, הלבנת הון ומימון טרור או ניהול סיכונים, ולשם כך ולמטרות נוספות, רשאית מפעילת האתר להפעיל אמצעי או שירותי ניטור ובדיקה על ידה או באמצעות מי מטעמה.

הוראות לעניין קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים

קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי בפלטפורמת המסחר (ספר הפקודות, ״ביטוסי פרו״)

 • מפעילת האתר מציעה שירותי קניה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים במסגרת רישום פקודות בספר פקודות בפלטפורמת המסחר שלה, כך שפעולת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי באתר תתאפשר אך ורק על ידי רישום מקדים של פקודה מתאימה לקניה או מכירה מסוג זה, והשלמת הפקודה לכדי פעולת קניה או מכירה אל מול פקודה מתאימה למכירה או קניה (בהתאמה) של מטבע קריפטוגרפי מצד משתמש/ים אחר/ים, והכל בהתאם למחיר שנקבע על ידי הצדדים.
 • רישום פקודה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי יתאפשר אך ורק ככל שקיימת יתרה זמינה ומספיקה בחשבונך לטובת יצירת הפקודה כאמור וככל שעמדת בכל דרישות מפעילת האתר.
 • רישום פקודה לקניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי יתבצע על ידי יצירת פקודה מתאימה לקניה או מכירה באמצעות חשבונך באתר. מפעילת האתר לא תאפשר רישום או ביצוע של פקודה לקניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי, או לפניה לביצוע פעולת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי (או לביטולן), שיעשו באופן אחר, לרבות באמצעות פניה בטלפון, בעל פה, בדוא"ל, בהודעה טלפונית, בפקס, או בדואר (רגיל / רשום / שליחים).
 • בגין פעולת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי בחשבונך תחייב אותך מפעילת האתר בעמלה, כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" ובעמוד "עמלות" באתר.
 • מפעילת האתר רשאית לקבוע מגבלות לרישום, או ביצוע פקודה לקניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי, לרבות סכום, מחיר מינימום / מחיר מקסימום, מגבלת היקף פעולה, סוג פעולה, סוג מטבע קריפטוגרפי, או משך זמן לתוקפה של פקודת קניה או מכירה.
 • זכות ביטול. באפשרותך לבטל פקודה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי כל עוד הפקודה לא בוצעה. לא ניתן לבטל פקודה לקניה או למכירה קריפטוגרפי שבוצעה, או את החלק בפקודה לקניה או מכירה שכבר בוצע. לא ניתן לעדכן או לשנות פקודה קיימת.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מטבע קריפטוגרפי שרכשת או הפקדת באמצעות האתר, או בכל מקום אחר, יוכל להימכר באתר או בכל מקום אחר.
 • מפעילת האתר רשאית למנוע רישום של פקודות לביצוע פעולות מסחר, וכן להסיר או לבטל פקודות לביצוע פעולות מסחר שטרם התבצעו, מטעמים סבירים, ובכלל זה מלוא הפקודות שטרם בוצעו, או חלקן, לרבות פקודות שטרם בוצעו ועומדות במשך תקופה מסוימת, או ממושכת, או שקבוע בהן מחיר השונה באופן ניכר ממחיר השוק לעסקה מסוג זה, בפלטפורמה או בשוק אחר.
 • ככל שמפעילת האתר מסרבת לביצוע פקודת קניה או מכירה שתבקש, תימסר לך הודעה בגין הסירוב לביצוע הפקודה, טעמיו והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין, או כשקיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • אם לאחר ביצוע של עסקת קניה או מכירה תיוותר יתרה בחשבונך, מפעילת האתר לא תשתמש ביתרה זו ותחזיר אותה לחשבונך ותוכל להשתמש בה כאמור בתנאים אלה. כך למשל מקרה זה יתכן בעת ביצוע עסקת קניה או מכירה אשר יצאה לפועל בסכום נמוך יותר מאשר הסכום בו נרשמה הפקודה המקורית לאור חיוב בפועל בעמלה נמוכה יותר, או למשל אם תבצע פקודת קניה והיא תתחלק בין מספר פעולות קניה שונות (לפי פקודות המכירה מנגד אל מול משתמש אחר), אז ככל שנותרת שארית הנמוכה מסכום בו מתאפשר לבצע פעולת מסחר נוספת (בהתאם להגדרת מפעילת האתר), השארית שתיוותר תוחזר ליתרתך הזמינה בחשבונך.
 • לאור מגבלות שונות, לרבות בקשר עם תנודתיות ומגבלות שוק, נזילות, גלישת מחיר (,(Slippage תפעול וטכנולוגיה, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי פקודה לקניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי תבוצע ותושלם לכדי פעולה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי, בהיקף או במחיר כפי שצוינו בפקודתך. ייתכן ופקודה כאמור תתבצע ותושלם לפי המחיר הזמין הבא בפלטפורמה, או שלא תבוצע כלל.
 • המחירים (השערים) של המטבעות הקריפטוגרפים המוצגים בפלטפורמה הם מתוך ספר הפקודות של הפלטפורמה ונקובים בשקלים, כך שאינם נלקחים מגורם חיצוני, ולכן אינם מתאימים למחירים המופיעים במקומות חיצוניים אחרים, לרבות בפלטפורמות מסחר ובורסות למטבעות קריפטוגרפים בישראל או מחוץ לה. מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה להציג ספר פקודות ומחירים כאמור באופן השוטף והמהיר ביותר בנסיבות העניין. עם זאת, תנאים תפעוליים או טכניים (כגון: קצב ומהירות העברת נתונים במרשתת, איכות החיבור שלך לרשת ותנודתיות בשוק) עלולים לגרום לשינוי במחיר הנקוב של מטבע קריפטוגרפי, בין הרגע שהפקודה נרשמה על ידך, לבין הרגע שבו הפקודה נקלטה על ידי מפעילת האתר או הפקודה מבוצעת בפלטפורמה.
 • תיתכנה נסיבות שונות (כגון תנודתיות בשוק, גלישת מחירים, חוסר נזילות מספקת בשוק, מגבלות מסחר ומגבלות תפעוליות) העלולות למנוע ממפעילת האתר להציג ספר פקודות ומחירים בפלטפורמה, כך שעלול להיווצר מצב בו לא יהיה ניתן לרשום או לבצע פקודות לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי באתר. ככל שמפעילת האתר אינה יכולה לבצע את ההוראה שרשמת במדויק בפקודה שיצרת, תימסר לך הודעה על כך, הסיבה בגינה לא ניתן היה לבצע את ההוראה, והאופן בו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב לביצוע ההוראה, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • כל פקודה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי שתרשום, וכל פקודה שתושלם, תחייב אותך אף אם בעת כשפתחת את הפקודה ייתכן וחרגת מהיתרה של הכספים או המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, או מכל מגבלה אחרת החלה עליך או על פעילותך עם מפעילת האתר.
 • איסור על עסקה (קניה/מכירה) עצמית (Crossing) – מפעילת האתר אינה מתירה עסקה עצמית (משתמש קונה את הפקודה שהוא הציע למכור או להיפך). משתמשים אינם רשאים להזין הוראות קניה או מכירה שיובילו לתוצאה של עסקה עצמית. במקרה כזה ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאים, מפעילת האתר רשאית לנקוט צעדים נגד המשתמש, לרבות הטלת מגבלות על חשבונו, חסימת האפשרות להשתמש בפלטפורמה וביטול זכות הכניסה אליה, וכן ביטול פקודות קניה ומכירה.
 • פעילות עושה שוק (Market Maker) – מפעילת האתר רשאית לאפשר פעילות של עושה שוק באתר , לרבות בספר הפקודות של האתר. עושה שוק מכניס פקודות קניה/מכירה לספר הפקודות על מנת, בין היתר, לייעל את המסחר. מפעילת האתר רשאית לתמרץ את עושה השוק עבור פעילותו, לרבות על ידי תשלום או על ידי מתן הנחות בעמלות הנגבות על ידה.

קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי במסגרת שירותי המרה (OTC, "ביטוסי ברוקר")

 • מפעילת האתר עשויה להציע שירותי המרה  מסוג קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי, כך שמפעילת האתר היא הצד הנגדי לפעולת הקניה או המכירה. עסקה זו תתבצע מחוץ לספר הפקודות של מפעילת האתר. בעסקאות קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי מסוג המרה, אל מול מפעילת האתר, מחיר העסקה יהיה שער (מחיר) בשקלים שיצוטט ויוצג למשתמש על ידי מפעילת האתר טרם ביצוע העסקה.
 • רכישת מטבע קריפטוגרפי במסגרת שירותי המרה תתאפשר רק מתוך יתרה שקלית קיימת בחשבונך, בין היתר כמפורט בסעיף "הוראות לעניין הפקדה, שמירה ומשיכה של כספים" לעיל.
 • מפעילת האתר עשויה לאפשר גם פעולות קניה של מטבע קריפטוגרפי בשקלים במסגרת שירותי ההמרה באתר, באמצעות סליקת כרטיס חיוב (אשראי) מזוהה על שמך, שהונפק בישראל, בבעלותך בלבד. במקרה כזה, השלמת הקניה באתר תהיה כפופה, בנוסף לכל הדרישות המפורטות בסעיף "רישום" לעיל, גם לביצוע, עיבוד והשלמת הליכי התשלום שמבצעים צדדים שלישיים ולאישורם הסופי לפעולה, ובכלל זה חברות כרטיסי אשראי וסליקה. מפעילת האתר לא תשלים את פעולת הקניה כל עוד תהליך הסליקה לא הושלם במלואו וכנדרש על ידי צדדים שלישיים אלה, וכל עוד לא השלמת את מלוא ההוראות שהציבה מפעילת האתר לצורך חיוב כאמור, וכן בכפוף לזמני המענה של מפעילת האתר כמפורט באתר, ולכל היותר תוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו אותם צדדים שלישיים השלימו את תהליך הסליקה והעיבוד. הקניה תתבצע לפי השער (המחיר) הרלבנטי במועד קבלת כל האישורים הנדרשים.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי חברות כרטיסי אשראי או סליקה, לרבות אלה בהן אתה משתמש, המתפעלות את כרטיס האשראי שלך, יאפשרו לך לקנות מטבע קריפטוגרפי באמצעות מפעילת האתר, וכן חברות אלה עשויות להציב בפנייך תנאים נוספים לצורך השלמת הפעולה.
 • סליקת כרטיס האשראי שלך תאפשר קניית מטבע קריפטוגרפי בשירותי ההמרה בלבד, כך שלא ניתן להשתמש ביתרה זו לצורך מסחר באמצעות ספר הפקודות של פלטפורמת המסחר באתר או לצורך צבירת או שמירת היתרה בחשבון באתר.
 • עבור פעולת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי בחשבונך תחויב על ידי מפעילת האתר בעמלה, והכל כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" ובעמוד "עמלות" באתר. בנוסף, במקרים מסוימים אתה עשוי לשאת בעמלות שונות על ידי חברת האשראי שלך או צדדים שלישיים אחרים.
 • מפעילת האתר רשאית לקבוע מגבלות לרישום או ביצוע הזמנה לקניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי, לרבות סכום, מחיר מינימום / מקסימום, מגבלת היקף הזמנה, סוג הזמנה, סוג מטבע קריפטוגרפי, או משך זמן לתוקפה של הזמנת או עסקת קניה או מכירה.
 • זכות ביטול. באפשרותך לבטל הזמנה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי כל עוד לא בוצעה פעולת הקניה או המכירה שביקשת. לא ניתן לבטל הזמנה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי שכבר בוצעה. לא ניתן לעדכן או לשנות הזמנה קיימת.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מטבע קריפטוגרפי שרכשת או הפקדת באמצעות האתר, או בכל מקום אחר, יוכל להימכר באתר, או בכל מקום אחר.
 • מפעילת האתר רשאית לא לקבל הזמנות לעסקאות קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי. ככל שמפעילת האתר תסרב להזמנה כאמור, תימסר לך הודעה בגין הסירוב, טעמיו והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין או כשקיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • מפעילת האתר רשאית לבטל עסקת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי משיקולי ניהול סיכונים, לרבות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובמקרה כזה תהיה זכאי להחזר של מלוא הסכום בו חויבת בשקלים. ככל וביטול העסקה ינבע מפרטים או מסמכים שמסרת שלא יאושרו על ידי מפעילת האתר או מהליך או פעולה שאינם תקינים שביצעת בהתאם לתנאים אלו, לא תהיה זכאי להחזר בגובה העמלה שחויבת בה בגין העסקה שבוטלה.
 • מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה להציג שערים (מחירים) באופן השוטף והמהיר ככל האפשר. יחד עם זאת, תנאים תפעוליים או טכניים (כגון: קצב ומהירות העברת נתונים במרשתת, איכות החיבור שלך לרשת ותנודתיות בשוק) עלולים לגרום לשינוי במחיר הנקוב של מטבע קריפטוגרפי, בין הרגע שההזמנה נרשמה על ידך, לבין הרגע בו ההזמנה נקלטה ומעובדת על ידי מפעילת האתר.
 • תיתכנה נסיבות שונות (כגון תנודתיות בשוק, גלישת מחירים, חוסר נזילות מספקת בשוק, או מגבלות תפעוליות) העלולות למנוע ממפעילת האתר להציג שערים (מחירים) או לבצע הזמנות, כך שעלול להיווצר מצב בו לא יהיה ניתן לבצע הזמנה לקניית או מכירת מטבע קריפטוגרפי באתר. ככל שמפעילת האתר אינה יכולה לבצע את ההוראה שרשמת במדויק בהזמנה שביצעת, תימסר לך הודעה על כך, הסיבה בגינה לא ניתן היה לבצע את ההוראה והאופן שבו תוכל לתקן את הפגם שהביא לסירוב לביצוע ההוראה, אם ישנו. מפעילת האתר רשאית שלא למסור לך הודעה כאמור כאשר מסירת ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, כאשר מסירת ההודעה אסורה על פי דין או כאשר קיים חשש סביר כי אתה מבצע הונאה.
 • כל הזמנה לקניה או למכירה של מטבע קריפטוגרפי שתבצע, תחייב אותך אף אם בעת שביצעת את ההזמנה ייתכן וחרגת מהיתרה בחשבון שלך או הסכום בו חויבת של כספים או מטבעות קריפטוגרפים, או מכל מגבלה אחרת החלה עליך או בקשר לפעילותך.
 • מפעילת האתר עשויה לדרוש ממך למלא טופס הזמנה ייעודי עבור עסקת המרה מסוג OTC כתנאי לביצוע עסקת קניה או מכירה של מטבע קריפטוגרפי מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר תתעד את המועדים הרלוונטיים לקבלת הוראה תקינה להפקדה, משיכה, קניה ומכירה של כספים או מטבעות קריפטוגרפים על ידך, ותאפשר לך גישה למידע כאמור לבקשתך, או באמצעות ממשק האתר.

לא ניתן באמצעות האתר לפדות מטבע קריפטוגרפי, לרבות מסוג מטבע מיוצב או צמוד (Stable Coin), לנכס הבסיס אליו קשור מטבע זה. למפעילת האתר אין אחריות למטבע המיוצב, להיותו מגובה בנכס הבסיס, או לקיומו של נכס הבסיס (ובכלל זה לעניין USDC ודולר ארה"ב).

שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות

עבור פתיחה והחזקת חשבון באתר, או עבור פעולות בחשבונך, לרבות קניה, מכירה, הפקדה, משיכה, העברה, תשלום, שמירה, או קבלה של כספים או מטבעות קריפטוגרפים - מפעילת האתר תגבה ממך עמלות לפי שיקול דעתה, לרבות על ידי ניכוי או קיזוז שלהן מתוך יתרת הכספים או יתרת המטבעות הקריפטוגרפים בחשבונך, בהתאם לעמלות המפורטות בעמוד "עמלות" ("העמלות"). תשומת ליבך כי ייתכן ועבור פעולות מסוימות, כגון הפקדה, חיוב, משיכה מ/ל חשבון הבנק שלך, הבנק או צד שלישי אחר עשוי לגבות ממך עמלה נוספת שאינה קשורה, או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון: עמלה בגין העברה בין חשבונות בנק, או עמלת שורה או פעולה או המרה). ייתכן ועבור פעולות של משיכה או הפקדה של מטבע קריפטוגרפי, עשויות להיגבות ממך עמלות נוספות שאינן קשורות, או בתיאום עם מפעילת האתר (כגון עמלת כרייה ברשת הבלוקצ'יין).

מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את העמלות שהיא גובה מהמשתמשים, לרבות סוגי העמלות, תנאי התשלום וגובה העמלות. ככל ומפעילת האתר תבצע עדכון כאמור, היא תפרסם על כך הודעה באתר, או בחשבונך, או תשלח אליך הודעה בדוא"ל, או תעדכן את עמוד "עמלות" באתר. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסום ההודעה כאמור ובהתאם לאמור בה. אנו ממליצים לך להתעדכן בשיעורי העמלות באתר קודם לביצוע כל פעולה בחשבונך.
כנגד ביצוע פעולות מסחר וקבלת שירותים, מפעילת האתר תמסור לך חשבוניות דיגיטליות ודוחות, ישירות לחשבונך האישי באתר, או באמצעות כתובת הדוא"ל עמה נרשמת לאתר.

תקופה, סיום, הקפאת וסגירת חשבון

הסכם זה יהיה בתוקף ממועד אישורך את תנאים אלה ומסירת מלוא המידע והמסמכים הנדרשים לפתיחת החשבון, ועד לביטול וסגירת חשבונך. בלי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי לסיים את ההסכם מטעמי נוחות וללא צורך בנימוק, על ידי מתן הודעה לצד השני. באפשרותך לסגור את חשבונך באתר בכל עת על ידי שליחת בקשה מתאימה למפעילת האתר באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר. בעת סגירת החשבון, אנו נבטל (ככל ולא ביטלת בעצמך) כל פקודה בחשבונך שטרם בוצעה. עליך למשוך את יתרתך בחשבון לפני סגירתו

ביטול ההסכם על ידך ייכנס לתוקף לא יאוחר מתום חמישה (5) ימי עסקים לאחר המועד בו מסרת את הודעתך למפעילת האתר. ביטול ההסכם על ידי מפעילת האתר ייכנס לתוקף 45 ימים לאחר מסירת ההודעה על הביטול, אלא אם תתקיימנה נסיבות חריגות שמצדיקות או מחייבות, לפי שיקול דעת מפעילת האתר, את ביטול ההסכם במועד מוקדם יותר, לרבות באופן מידיי, כגון בעת הפרה יסודית של תנאי הסכם זה, בגין אי מסירת מידע ומסמכים על ידך, או ביצוע הליך זיהוי ואימות לפי דרישת מפעילת האתר, או בגין מסירת מידע כוזב או שגוי למפעילת האתר, או לאור הוראה בדין. 

אם מפעילת האתר תפסיק לספק את השירותים, היא תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לספק לך גישה ליתרת המטבעות הקריפטוגרפים והכספים שבחשבונך, להמיר את המטבע הקריפטוגרפי הנותר בחשבונך למטבע קריפטוגרפי אחר, או לשקלים, ולזכות את חשבונך בהתאם, והכל בכפוף לקבלת הוראה ממך לביצוע פעולות אלה (אלא אם לא תתקבל הוראה ממך במועד ובהתאם לתנאים ומגבלות שתקבע מפעילת האתר) ובניכוי עמלות כאמור בעמוד "עמלות" באתר. 

אין בביטול ההסכם כדי לגרוע מזכויות הצדדים הנובעות משירותים באתר שניתנו על ידי מפעילת האתר בתקופה שלפני הביטול. מפעילת האתר רשאית לבטל את ההסכם אם הורתה לה כך רשות מוסמכת. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא - לא תהיה רשאי להשתמש בחשבונך באתר בדרך כלשהי. 
אתה רשאי, בכל עת, לבקש ממפעילת האתר להשעות או להקפיא את השימוש בחשבונך באתר לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, או לתקופה ארוכה יותר בהסכמת מפעילת האתר. מפעילת האתר רשאית להשעות, להקפיא או להגביל את חשבונך מטעמים סבירים, ובכללם אם תפר את תנאי השירות או אם קיים חשש לפגיעה באבטחת האתר, לשימוש לרעה באתר, מרמה, והיא רשאית לעשות כן אף מבלי למסור לך הודעה, אם מסירת הודעה כאמור אסורה על פי דין או שקיים חשש סביר לכך שאתה או מי מטעמך, או חשבונך באתר, קשורים בפעילות בלתי חוקית כגון הונאה.

הגבלת אחריות לביצוע פעולות

בכל מקום בתנאים בו מפורטת אחריותה של מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר ובשירותיו, לרבות בקשר לביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה פקודות ופעולות הפקדה, שמירה, משיכה, קניה או מכירה, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום, המפורטים בהרחבה בתנאים אלה, עד כדי אובדן מלוא כספך והשקעתך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי ביצוע מסחר, או פעולות אחרות, או החזקת חשבון באתר, יסבו לך רווח כספי וממליצה לך שלא להותיר בחשבונך יתרת כספים או מטבעות קריפטוגרפים שאינם משמשים אותך למסחר באתר באופן מיידי. למידע נוסף ראה את אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין, עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר או מפעילות כלשהי באתר, לרבות הפסדים כספיים או אובדן השקעתך.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן שלך, או מהתרשלותך, או של מי מטעמך, בקשר לפרטי חשבונך באתר, פרטי התחברות לחשבונותיך, סיסמאות, מפתחות פרטיים או ציבוריים של ארנקים דיגיטליים, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל שלך, או המצוי באחריותך, לרבות במנגנוני האבטחה, הגיבוי, או במערכות המחשוב והתקשורת שלך.

ככל שנעשה שימוש לרעה או שימוש ללא הרשאה בחשבונך באתר, עלייך למסור הודעה על כך למפעילת האתר באופן מיידי וללא דיחוי. ככל שמסרת למפעילת האתר הודעה על שימוש לרעה שנעשה בחשבונך באתר בתוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה בחשבונך, אחריותך תוגבל לסכום של 450 ש"ח. אם לא מסרת הודעה כאמור, תהיה אחראי לסכום הנמוך מבין אלה: (א) סכום קבוע של כ-75 ש"ח בתוספת של 30 ש"ח לכל יום מהמועד שבו נודע לך על השימוש לרעה בחשבונך באתר, עד למועד מסירת ההודעה; או (ב) סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל תוך כדי השימוש לרעה בחשבונך.

הגבלת האחריות לשימוש לרעה בחשבונך לא תחול ככל שהשימוש בחשבונך נעשה לאחר שמסרת או העמדת את הגישה לחשבונך לרשות אדם אחר, בין שהשימוש לרעה בחשבונך נעשה בידיעתך או שלא בידיעתך, אלא אם הגישה לחשבונך הועמדה לרשות אדם אחר בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או במקרה בו השימוש לרעה נעשה לאחר שפרטי הגישה לחשבונך אבדו או נגנבו מאותו אדם.

אופן השימוש באתר

קבלת ושליחת פקודות מסחר בזמן אמת באמצעות האתר מחייבת חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ווהן מצויות באחריותך המלאה. איכות חיבור האינטרנט שברשותך אינה באחריות מפעילת האתר והיא לא תישא בכל אחריות בכל מקרה שפעולה שביצעת באתר לא תועדה במערכות האתר בשל כך.

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -

 • אין להשתמש באתר באופן המהווה, או העלול להוות, עבירה, או עוולה אזרחית, בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • אין להשתמש באתר באופן הפוגע, או העלול לפגוע, באתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים או מבקרים אחרים באתר, או שותפים וספקים של מפעילת האתר;
 • אתה רשאי להשתמש באתר רק למטרות עצמיות שאינן מסחריות (שימוש עצמי בשירותי האתר לצרכייך לא ייחשב כשימוש מסחרי לצורך פרק זה);
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים אחרים, ביישומונים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת, אלא היכן שהדבר הותר במפורש במסגרת האתר;
 • אתה רשאי להשתמש באתר באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר, מראש ובכתב, לפעול באמצעות יותר מחשבון אחד, וכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן);
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
 • אין לבצע כל פעילות המהווה, או המעודדת, התנהגות שמהווה עבירה פלילית, תוביל לחבות אזרחית, או תפר בכל דרך אחרת כל דין חל;
 • אין לבצע כל פעולה אשר מפריעה, מעמיסה או משבשת את תפקוד האתר או השירותים בו;
 • אין להתחזות לאדם או לגורם אחר, ואין למסור הצהרות כוזבות הנוגעות לזהותך או לפרטיך האישיים או לחשבון הבנק שלך או למקור או יעד הכספים או המטבעות הקריפטוגרפים שלך, או לכל מידע או שאתה נדרש למסור למפעילת האתר;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ומידע מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע בקשר לאתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר; לנסות לבצע הנדסה חוזרת, Disassembling או Decompiling לאתר או לתכנים באתר;
 • אין להציג את תכני האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר;
 • אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין להעלות או לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

ניטור הפעילות באתר, מניעה, חסימה וביטול גישה

מפעילת האתר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, או בקשר לפעולות שבוצעו באתר, כולל פעולות שמבוצעות ברשתות או בערוצי העברה שונים, לרבות פעולות התחברות, רישום, זיהוי, רישום, יצירה וביצוע של פקודות ופעולות הפקדה, שמירה, משיכה, קניה ומכירה, על-מנת לאתר או למנוע מקרי הונאה, או שימוש לרעה באתר, או לשם עמידה בהוראות הדין, או האסדרה, או לשם ניהול סיכונים. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל או למנוע את גישתך לצפייה או לביצוע פעולות באתר, באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני, לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילת האתר רשאית לבטל, למנוע, או לחסום את גישתך לאתר, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם מסרת למפעילת האתר פרטים או מסמכים שגויים, או כוזבים, או ביצעת הליך זיהוי, אימות, או תשאול כוזב;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע, במפעילת האתר או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת האתר, או מי מעובדיה או מטעמה;
 • אם השתמשת באתר לבצע, או כדי לנסות לבצע, מעשה בלתי חוקי, או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי השימוש של האתר או כל הוראה אחרת שפרסמה מפעילת האתר;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • עם הפסקת פעילות מפעילת האתר או סיום פעילותו של האתר;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הדבר מוצדק, ובכלל זה לאור שיקולי ניהול סיכונים, אסדרה, הלבנת הון ומימון טרור.

מפעילת האתר רשאית לבטל פקודות קיימות של משתמשים מתוך ספר הפקודות, בין היתר במקרים הבאים: המשתמש הזין פקודות תוך ניצול לרעה של האתר; פקודות ביחס למטבעות קריפטוגרפים שהוצאו מהמסחר (delisted) או הופסק המסחר בהן (disabled); פקודות שלפי שיקול דעת הפלטפורמה הן שגויות באופן מובהק ביחס למחיר, לכמות או לפרמטרים אחרים; או כאשר מפעילת האתר נדרשת לכך לפי כל דין. 

מפעילת האתר נוקטת פעולות שונות להבטחת פעילות מסחר תקינה והוגנת של המשתמשים, לרבות הטמעת נהלים ומנגנונים שונים למניעת ניגוד עניינים מצידה או מי מטעמה.

מיסים וחובות דיווח

כל מס שיחול בגין ביצוע פעולות על ידך באתר, אם יחול, יחול עליך באופן בלעדי, למעט אם מפעילת האתר ניכתה מס במקור ולא חלה עליך חובה שבדין. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לדווח לרשויות המתאימות ולשלם את המיסים אשר יחולו, אם יחולו, בקשר עם פעילותך באתר.

מפעילת האתר אינה אחראית לקבוע אם חלים מיסים בגין פעולותיך, וכן אינה אחראית לנכות, לדווח או לשלם מיסים כלשהם הנובעים מפעולה שלך באתר, או כל שימוש בשירותיו. אם במדינת התושבות או האזרחות שלך, או המדינה בה אתה פועל ישנם חוקים או תקנות או כללי אסדרה המגבילים את פעילותך, לרבות פעילות במטבע קריפטוגרפי, או המחייבים אותך לדווח על עסקאות, או על ביצוע פעולות במטבע קריפטוגרפי, או העברות כספיות לרשות אסדרה, או לכל רשות או מוסד אחרים, לרבות מוסדות פיננסיים ובנקים, אתה מתחייב כי תמלא את חובות הדיווח הללו, או תשיג הסכמה או אישור נדרש לפי הדין הנדרש עקב שימושך באתר. מפעילת האתר מפנה את תשומת ליבך לחוזר מס הכנסה מספר 5/2018 רשות המסים בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים'), וכן ממליצה לך להתייעץ בנושא זה עם עורך דין הבקיא בדיני המדינה הרלבנטית.

מפעילת האתר רשאית לנכות מהיתרה בחשבונך, או מתמורה שהתקבלה בחשבונך, מסים או היטלים, לרבות ניכוי מס במקור, המתחייבים לפי דין, ככל שיחולו, ולא יהיו לך כל טענות בעניין ניכויים כאמור נגד מפעילת האתר. ככל שמפעילת האתר, או מי מטעמה, ידרשו על ידי רשויות המס בישראל, או מחוץ לה, לשלם מיסים כלשהם, או לשאת בנטל כלכלי בגין פעולות שביצעת ואשר לא נוכו במקור מחשבונך על ידי מפעילת האתר, מכל סיבה שהיא, אתה מסכים בזאת לשפות את מפעילת האתר עבור כל שמפעילת האתר תידרש לשלם בקשר עם פעילותך באתר, בתוך 14 ימי עסקים מעת הצגת דרישה כאמור על ידי מפעילת האתר.

ככל שמפעילת האתר תשלם חוב לרשות המיסים בגין חבות מס שלך, לרבות בגין פעילות שביצעת במטבעות קריפטוגרפים, בין אם באמצעות האתר ובין אם לאו, לפי בקשתך ממפעילת האתר או לפי דרישת רשות המיסים או רשות ממשלתית כלשהי, אין הדבר גורע מאחריותך הבלעדית לדיווח ותשלום מס כדין, וכן ידוע לך כי בגין פעולה זו מפעילת האתר תגבה עמלה כמפורט בסעיף "שירותים, עמלות, דוחות וחשבוניות דיגיטליות" לעיל ובעמוד "עמלות" באתר.

דיוור פרסומי והודעות

אישור תנאים אלה כולל גם את הסכמתך לקבל דברי פרסומת ממפעילת האתר, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת (העשויים לכלול תוכן מסחרי על מוצריה ושירותיה של מפעילת האתר או של אחרים), עשויים להישלח אליך בדוא"ל, במסרונים שונים, או בכל דרך דיגיטלית או אחרת, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך ההרשמה, או הזיהוי, או במהלך הקשר השוטף עם מפעילת האתר.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת האתר אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים, לרבות תכנים תפעוליים או מקצועיים שאינם מהווים דבר פרסומת.

מפעילת האתר עשויה לשלוח לך התראות והודעות תפעוליות שונות על פעילותך באתר (שאינן דברי פרסומת), כדוגמת הרשמה לאתר, הצגת דרישות זיהוי או אימות, פרטים נדרשים לביצוע פעולות, התחברות לחשבון, ביצוע פעולות מסחר, חיוב בעמלה, התראות מחיר (שער), וכל הודעה תפעולית אחרת. הודעות תפעוליות כאמור יישלחו אלייך אליך בדוא"ל, במסרונים שונים, או בכל דרך דיגיטלית או אחרת, לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת האתר במהלך הרישום, או הזיהוי, או במהלך הקשר השוטף עם מפעילת האתר. הודעות כאמור (או חלק מהן) אף ייתכן ויוצגו בפנייך בממשק המשתמש של חשבונך באתר.

תכנים

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתנאים היא כל תוכן מילולי, חזותי או קולי, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. למפעילת האתר מסור שיקול הדעת להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. מפעילת האתר רשאית להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה וללא צורך בכל הודעה מוקדמת. 

התכנים באתר הם בבעלות מפעילת האתר, או בבעלות צדדים שלישיים שהעניקו למפעילת האתר רישיון לשימוש בהם ("תכני האתר"). מידע נוסף על האתר ואפשרויות השימוש בו תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו. מפעילת האתר עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם בערוצי המדיה החברתית שלה. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, ככל ותבחר לעשות כן, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם שירותים אלה (שאינם מטעמה של מפעילת האתר).

חלק מהמידע והתוכן באתר (כגון הצעות לקניה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים) מקורם בפעילות המשתמשים באתר. מפעילת האתר אך ורק משקפת את המידע למבקרי האתר ומשתמשיו. האתר משמש כפלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמשיו, בין היתר, לסחור במטבעות קריפטוגרפים עם משתמשים אחרים. לפיכך, כל האחריות ביחס לתוכן כאמור המפורסם באתר, חלה על מבקרי האתר בלבד וממילא הוא אינו מהווה עצה, חוות דעת או הבעת דעה אחרת מצד מפעילת האתר, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם בעל מומחיות היכן שהדבר נדרש.

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים או השירותים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם או לשירותים המוצעים בהם והיא אינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים והשירותים בתחום המסחרי או הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים או השירותים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל או לתוכן רלבנטי והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם.

למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום באתר (לרבות תוכן משתמשים), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי אתה רשאי למוסרם לפרסום ולטעון אותם לאתר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט בתנאים. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך באתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לה או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה וכולל אפשרות למתן רישיונות-משנה, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא או בכל מסגרת אחרת, דיגיטלית או מודפסת. רישיון זה ניתן למפעילת האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

רישיון שימוש ב-API

ככל שתשתמש ברכיב ה-API באתר, מפעילת האתר מעניקה לך רישיון שימוש לא-בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות למתן רישיונות משנה, להשתמש ברכיב ה-API לצורך הפעלת ממשקים לאתר או מערכותיו בהתאם לתנאים, ולא לכל מטרה אחרת ובפרט נאסר השימוש למטרות מסחריות.

הגבלת אחריות לשירותים נוספים

בכל מקום בתנאים בו מפורטת אחריות מפעילת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן הכלול בו, כל החלטה שתקבל ביחס לשימוש באתר, לרבות בקשר לרישום או ביטול פקודות וביצוע פעולות מסחר, ובכלל זה הפקדה, משיכה, קניה או מכירה - ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. פעילות במטבעות קריפטוגרפים מציבה בפניך סיכוי משמעותי להתממשות אחד או יותר מהסיכונים בתחום המפורטים לעיל, עד כדי אובדן מלוא כספך, נכסיך והשקעתך. למידע נוסף ראה אזהרת רשות ניירות ערך בנושא ואזהרת בנק ישראל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, השימוש בו, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשתתפות במסחר באתר או מפעילות כלשהי באתר, לרבות הפסדים כספיים או אובדן השקעתך.

אי מתן ייעוץ. מפעילת האתר אינה מייעצת באופן כלשהו לגבי היתרונות שבפעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפים, או במטבע קריפטוגרפי מסוים, או בקשר לכדאיות פקודה לקניה או מכירה (או ביטולן) של מטבע קריפטוגרפי, או פעולה מסוימת, או כל ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא. שירותי מפעילת האתר אינם כוללים מתן ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. בכל מקרה בו יש לך ספק כלשהו לגבי השפעות כלכליות או השפעות אחרות שעשויות לחול עליך, עליך לפנות למומחה מתאים לקבלת ייעוץ.

האתר, תכניו ושירותיו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ומשתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תוכן משתמשים ותכנים פיננסיים המוצגים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הוא על אחריותך בלבד ואין לראות בפרסומים כאמור משום עצה, חוות דעת או המלצה מצד מפעילת האתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה. בכל מקרה של תקלה טכנית באתר, או אצל כל גורם אחר הקשור באתר, המונעת ממשתמשים גישה לאתר, או רישום פקודות מסחר, או ביצוע כל פעולה אחרת באתר, מפעילת האתר רשאית לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים: (1) השעיה זמנית של מנגנון הכניסה לפלטפורמה (Sign in); (2) השעיה זמנית של הפקדות או משיכות לחשבונות מסחר או מהם, או כל שירות אחר באתר; (3) ביטול פקודות או הזמנות קניה / מכירה של מטבע קריפטוגרפי; (4) השעיה זמנית של היכולת לרשום ולהוסיף פקודות לספר הפקודות או הזמנות, או כל פעולה אחרת.

מפעילת האתר פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מנסיבות שאין למפעילת האתר שליטה עליהם ובתנאי שמפעילת האתר עשתה מאמץ סביר למניעתם או לצמצומם ולעמוד בהתחייבויותיה, ובכלל זה בקרות שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות או באירועים שמקורם בכוח עליון.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאים אלה, כתוצאה מפעולת מרמה ושימוש לרעה באתר על ידך, או מי מטעמך, או מפעולת מרמה ושימוש לרעה בשירותים של צדדים שלישיים מטעם מפעילת האתר, כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר, בשירותיו ובתכניו.

שינויים והפסקת פעילות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ורשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ושל תחום המטבעות הקריפטוגרפים ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או שירותיו, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. מפעילת האתר אף רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לתחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור האתר. מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת האתר הודעה באתר או בדרך אחרת על הפסקת פעילות האתר או השבתתו החלקית, זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות האתר, תחזיק מפעילת האתר את התוכן הכלול בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך, למעט מידע שעליה לשמור לפי הוראות כל דין.
כוח עליון או כשלי שוק – השהייה גישה ועצירת פקודות – מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, במקרה של כשל שוק משמעותי, חשש לכספי ו/או נכסי המשתמשים או כוח עליון, מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, רשאית לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: (א) השהייה של גישת המשתמשים לשירותי האתר; (ב) מניעה של השלמת פעולות משתמשים, לרבות ביטול של פקודות או פעולות או הזמנות קיימות או מניעת רישום של פקודות או פעולות או הזמנות חדשות. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר בכל מקרה בו נקטה בכל פעולה כאמור.

שינוי התנאים

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאים מוצבים באתר ויקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום התנאים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת האתר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאים אלו. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק והאסדרה ומכבדת את זכויותיהם של לקוחותיה, מבקרי האתר וכל צד שלישי אחר. מפעילת האתר מחויבת לפעול בהוגנות ובמקצועיות ולטפל בלקוחותיה ובכל מי שפונה אלינו בכבוד ובאכפתיות, וכן לאתר את ההזדמנות ללמוד ולהשתפר במתן שירותיה בעתיד. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן ככל שיש לך כל שאלה, הצעה, פניה, ועוד, נא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

תלונות ציבור

מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לתלונות הציבור ביחס לכל ליקוי או כשל הנוגע לשירותיה או לפרסומיה, והיא מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה על-מנת ברר, לטפל וליישב תלונות ציבור בתום לב, ענייניות, יסודיות, יעילות, מקצועיות, שקיפות, הגינות והוגנות. כמו כן, מפעילת האתר תפעל לוודא כי יינתן מענה מיטבי ומותאם לפונים שהם אזרחים ותיקים (תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה כמשמעו בדין) ובעלי מוגבלות.

במקרים לעיל, או ככל שאינך מרוצה מהשירות או המענה שקיבלת ממפעילת האתר, אתה מוזמן לפנות ליחידה לתלונות הציבור של מפעילת האתר. פרטיו של הממונה על תלונות הציבור שמינתה מפעילת האתר והדרכים להגשת התלונה מפורטים להלן. פנייתך תיבדק על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, תוך שאיפה למצות את הבירור ולהשיבך בהקדם, בכתב ובאופן מפורט ומנומק, תוך לא יותר מאשר 45 ימי עסקים מממועד קבלת התלונה (עם אפשרות להאריך את זמן הטיפול ב-15 ימי עסקים נוספים במקרים חריגים) או לא יותר מ-21 ימי עסקים עבור אזרחים ותיקים או בעלי מוגבלות (אנא ציין עובדה זאת בפניה). ככל שיידרש ממך מידע נוסף או ככל שידרש זמן נוסף וחריג עבורנו לצורך הבירור, אנו נעדכן אותך על כך. הנהלת מפעילת האתר תוודא מולך כי הודעותיה אלייך הגיעו ליעדן, והיא תעשה כן ותאשר את קבלת תלונתך, ככל שתהיה, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת התלונה. אזרח ותיק רשאי להגיש תלונה בעל-פה.

לאור מחוייבותה של מפעילת האתר להגינות ורמת שירות גבוהה, כל תלונת ציבור מועברת לעיונו של מנכ"ל החברה, מר אלי בז'רנו.

אופן הגשת תלונת ציבור:

 • בדוא"ל: [email protected]
 • בפקסימיליה: 077-3179246
 • בדואר (רגיל / רשום / שליחים): ביטוסי בע"מ, רחוב הכישור 30, ת.ד. 40, חולון 5886711.
 

עודכן לאחרונה: 29 במאי 2023